ارسال سفارش ترجمه با ربات تلگرام 

تلفظ حروف فرانسه

 فرانسوی زباني زيبا و خوش‌آهنگ است. استيل صحبت به فرانسوي بسيار زيباست و چينش کلمات در آن قاعده‌مند است. لذا بيان ادبيات سياسي و ديپلوماتيک و همچنين اشعار و جملات ادبي به زبان فرانسه به شيوايي صورت مي‌گيرد. اما براي افرادي در ابتداي راه آموختن زبان فرانسه هستند، طرز صحيح اداي کلمات و جملات به فرانسه از دشوارترين مراحل کار است. يکي از دشواري‌هاي تلفظ لغات در فرانسه، تفاوت‌هاي نسبتا زياد شکل نوشتاري و شکل گفتاري لغات است. بسياری از حروف صامت در لغات تلفظ نمي‌شوند. حروف صدادار نيز در برخي حالات به صورت عادی و در حالات به صورت غنه‌ای (با خروج همزمان هوا از بيني و دهان) تلفظ می گردد. در جدول زير می توانيم يک مرور ابتدايی و خلاصه از طرز تلفظ حروف فرانسه داشته باشيم.

 

تلفظ حروف فرانسه

 

مثال از فرانسه

مثال در فارسي (در صورت وجود)

صدا

حرف (حروف)

     quatre, un ami

مادر

آ

A

     le lait, frais

ميل، شيخ

اِي

AI

chaud, mauvais

 

اُه (ه ملايم)

AU

bonbons, bas

باران

ب

B

     Café, sec

     cerise, nièce

کاهو

سينا

ک

س

C

     ça va, caleçon

سينا

س

Ç

     chaud, anchois

شيرين

ش

CH

     la date, mardi

ديوار

د

D

     le, un feu

 

اِ (با کمي گرد کردن لب‌ها)

E, EU

     été, génial

مارسِي

اِ و اِي (در انتهاي کلمه)

É

     exprès, une tête

مهتر

اِه (ه ملايم)

, EIÈ,Ê

     beau, eau

 

اُه (ه ملايم)

EAU

     Faim, neuf

فواره

ف

F

     gant, une bague

           il gèle, aubergine

گرگ

ژاله

گ

ژ

G

     hiver, un hôpital

سعدي

بي‌صدا

H

     dix, un lit

بيست

اي

I, Ï, Î

     le jambon, déjeuner

ژامبون

ژ

J

     un kiosque, le ski

کشور

ک

K

     fleurs, mille

 

ل

L

     Madame, comment      le parfum, embouteillage

مادر

امروز (غنه‌اي)

م

م (غنه‌اي)

M

neuf, noir

un, le pain

نادر

سنجاب (غنه‌اي)

ن

ن (غنه‌اي)

N

     le dos, rose

نوبر

اُ

O

     boire, trois

سوال

اُ-آ

OI

     douze, nous

سوپ

او

OU

     un père, la soupe

پروانه

پ

P

     une pharmacie, téléphoner

فرش

ف

PH

     quinze, la banque

استکان

ک

Q

rouge, une ceinture

 

شبيه غ و کمي نزديک به خ (با لرزيدن زبان کوچک)

R

     le sucre, un poisson

 

س

S

les sciences

 

سک

س

SC

     la tarte, la tête

توت

ت

T

     le thé, le theater

توت

ت

TH

     attention

اتوماسيون

س

TI

     tu, une jupe

 

اي (با لب‌هاي گرد)

U

     saluer

 

او-اِ

UE

     une nuit, fruit

سوييس

اويي

UI

     vert, un avion

وزير

و

V

un wagon

وزير

و

W

     exprimer, taxe

le xérès, un exemplaire

تاکسي

 

ک-س

گ-ز

X

     le yaourt, les yeux

ياور

ي

Y

     la zone, la zizanie

زنبور

ز

Z

 

چرا شبکه مترجمین ایران؟

ساختار کنترل کیفی شبکه مترجمین علاوه بر سخت گیری در استخدام مترجم، بر اساس نظارت مستمر شکل گرفته است. بر همین اساس تیم کنترل کیفی ما که در دفتر مرکزی مستقر است، کلیه سفارشات ترجمه انجام شده در موسسه را مورد ارزیابی قرار می دهد و در سیستم امتیازی ابداعی شبکه مترجمین، به مترجم امتیاز می دهد.

محاسبه سریع قیمت ترجمه

اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر به این بخش ها مراجعه کنید:

برچسب ها